IEBF	logo

Kompetansesentre for EB og offentlige linker

debra Norge samarbeider tett med flere aktører inne det offentlige helsevesen.
           
Senter for sjeldne diagnoser (SSD) er et tverrfaglig, landsdekkende kompetansesenter, som tilbyr informasjon, rådgivning og kursvirksomhet om sjeldne diagnoser. Tjenesten er rettet mot brukere/pasienter, pårørende og fagpersoner som enten har eller arbeider med et utvalg sjeldne diagnoser.
Alle kan ta direkte kontakt med senteret uten henvisning eller spesielle avtaler.
Adresse: Rikshospitalet, 0027 Oslo
Telefon: 23 07 53 40
Telefaks: 23 07 53 50
www.sjeldnediagnoser.no


TAKO (TAnnhelse KOmpetansesenter for sjeldne medisinske tilstander)
Om TAKO-senteret: Sjeldne medisinske tilstander (SMT) kan medføre problemer også i munnhulen. TAKO-senteret er et landsdekkende kompetansesenter som utreder og behandler pasienter med SMT. De samler, systematiserer og formidler kunnskap om slike forhold til helsepersonell og tannhelsetjenesten.
http://www.tako.no     

                                
Rikshospitalet i Oslo
www.rikshospitalet.no


Hudavdelingen
http://www.rikshospitalet.no/ikbViewer/page/no/pages/klinikkene/enhet?p_doc_id=23385&p_dim_id=43152

Sophies Minde Ortopedi AS er en topp moderne virksomhet bestående av 90 medarbeidere med høy fagkunnskap og ekspertise for å mestre alle ortopeditekniske oppgaver. Alle avdelinger ligger lett tilgjengelig i nær tilknytning til de ortopediske avdelinger ved Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet, Aker universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.
www.sophiesminde.no


Lurer du på hvilke regler som gjelder ved stønad til ortopediske hjelpemidler?  Lov og regelverk for ortopediske hjelpemidler:
Rundskriv til § 10-7i (ortopediske hjelpemidler): 
http://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/147670.cms
Forskrift til § 10-7i (ortopediske hjelpemidler):
http://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F19970418-336 

 

HELFO; helseøkonomiforvaltningen
www.helfo.no


NAV
www.nav.no

Informasjon fra Regjeringen og departementene
http://www.regjeringen.no

Helse- og omsorgsdepartementet
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421

Helsedirektoratets nye temaside Sosial inkludering
http://www.helsedirektoratet.no/sosialinkludering/

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)har ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked og arbeidsmiljø, velferd, pensjoner, innvandring og integrering, samer og nasjonale minoriteter.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid.html?id=165

Sjeldne funksjonshemninger i Norge SINTEF Helse har gjennomført en undersøkelse om sjeldne funksjonshemninger i Norge. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet

Rapport  http://www.sjeldnediagnoser.no/docs/PDF/Annet/Brukerundersoekelsen.pdf 

Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne:
www.deltanettet.no/Rad-for-funksjonshemmede/ 

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring:
http://www.nova.no                          

Nordiska Ministerråd (NORDEN -De nordiska ländernas officiella samarbete):
http://www.norden.org/web/NMR/sk/index.asp?lang=3

European Commission’s website on non-discrimination in the European Union. This site provides information on all aspects of EU action – both laws and policies – to combat discrimination
EU-kommisjonens nettside om ikke-diskriminering

People with disabilities;It's all about access to equal rights:
EU-kommisjonens nettside om politikk overfor funksjonshemmede

The European Organisation for Rare Diseases, EURORDIS, is a patient-driven alliance of patient organisations and individuals active in the field of rare diseases. 
 DebRA is a member of Eurordis. Visit the Eurordis website here.

Rights and Dignity of Persons with Disabilities:
FNs nettside - Konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Uten særskilt avtale med debra Norge er enhver bruk av bilder som ligger på denne nettsiden ikke tillatt.

(c) 2009 debra Norge

Attend IT